Návod na obsluhu pre vlastníka bytu  
  Program slúži na rozúčtovanie spotreby tepla, teplej úžitkovej vody ( TÚV ) a studenej vody (SV) v bytových domoch. Program bol vytvorený ako databázová aplikácia na internete, aby rozúčtovateľ nemusel nakúpiť na rozúčtovanie v bytovom dome drahé špeciálne aplikácie. K rozúčtovaniu treba mať v dispozícii počítač s prístupom na internet a internetový prehladávač. Vlastník bytu môže prekontrolovať svoje rozúčtovania po zadaní identifikačných čísiel a roku rozúčtovania do formulára. Identifikačné čísla vlastníka IDč domu, IDč bytu a IDč vlastníka bytu sú na každom dokumente rozúčtovania, a aj na odpočtovom liste meračov pre byt. Strana na zápis identifikačných údajov je na obrázku č. 1.  
     
   
  Obr. č. 1  
     
       Po zapísaní požadovaných identifikačných čísiel a roku rozúčtovania na tejto strane môžete vybrať rozúčtovanie tepla na kúrenie, rozúčtovanie TÚV a SV pre vlastný byt vtedy, ak rozúčtovanie pre dom už bol vykonaný. ( tri tlačítká na ľavej strane obrazovky ) V prípade nesúladu rozúčtovania ktorú ste dostali od správcu bytu a tu zobrazeného rozúčtovania žiadajte vysvetlenie od správcu bytu. Je pravdepodobné, že po vytlačení Vášho rozúčtovania boli zmenené niektoré vstupné údaje v databáze, a preto pre správny výpočet treba vykonať znovu rozúčtovanie pre celý dom.
     Ďalšie možnosti výberu Spôsoby vyúčtovanie tela, TÚV a SV pre dom. . ( tri tlačítká na pravej strane obrazovky ) V týchto tabuľkách sú uvedené súčty rozúčtovania pre bytový dom a pre Váš byt. Tabuľky ukazujú správnosť rozúčtovania pre bytový dom, napr. rozúčtovanie musí byť vykonané pre každý byt v dome, dodávateľom vyfaktúrované množstvo a cena za teplo musí byť rozdelené pre jednotlivé byty v plnej výške. ( Malý rozdiel môže spôsobiť zaokruhlenie pri výpočtoch )
     S tlačítkom Stavy meradiel v byte môžete prekontrolovať odčítané stavy všetkých meradiel vo Vašom byte. Sú tu uvedené údaje o meradlách, ako číslo prístroja, umiestnenie, pri pomerových rozdeľovačov tepla koeficienty pre výpočtov a všetky odpočty meradla. Na ukážku uvádzam identifikačné údaje pre vstup na prezeranie DEMO domu: IDč domu – 6, IDč bytu – 1, IDč vlastníka – 9999988, rok rozúčtovania – 2012.
 
     
  Popis spôsobu rozúčtovania  
     
       Rozúčtovanie tepla v bytových domoch upravuje vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 20. decembra 2005 č. 630/2005  a novela vyhlášky číslo 358/2009  z 20. augusta 2009. Vyhlášky môžete prečítať po kliknutí na číslo predpisu.
     Technické vybavenie pre rozpočítanie tepla v dome sú pomerové merače tepla namontované na všetky radiátory v dome. Všetky namontované pomerové merače v dome musia byť rovnakého druhu, aby rozúčtovanie bolo spravodlivé. Údaje namerané pomerovými meračmi pri rozpočítaní sú upravené s výkonovým koeficientom radiátora, s ktorým koeficientom je zohľadnený výkon jednotlivých radiátorov v dome. Odčítaná hodnota pomerového merača je upravená aj s polohovým koeficientom miestnosti, s ktorými je zohľadnená nevýhodná poloha miestnosti v dome, napr. miestnosť s dvoma vonkajšími stenami, najvyššie podlažie v dome, najnižšie podlažie v dome a pod. Doporučené koeficienty polohy a spôsob výpočtu výsledného koeficientu polohy je v prílohe č. 2 vyhl. č. 630/2005. Tu uvedené koeficienty nie sú povinné, vlastníci bytov môžu dohodnúť aj iný spôsob zohľadnenia nepriaznivej polohy jednotlivý bytov. Program umožňuje pre rozúčtovateľa zapísať jeden koeficient výkonu, a 6 koeficientov polohy označené s písmenami a až f. Výsledný polohový koeficient pre byt je vypočítaný podľa vzorca v prílohe č. 2 vyhlášky.
     Dodané množstvo tepla pre bytový dom je meraný tzv. kalorimetrom, na základe toho dodávateľ tepla faktúruje teplo pre bytový dom. Množstvo a cena tepla dodané pre dom je rozdelené na základnú zložku a na spotrebnú zložku podľa percenta čo určujú vlastníci bytov. Základná zložka je rozdelená medzi jednotlivých bytoch podľa podlahovej plochy bytu a spotrebná zložka je rozdelená podľa stavu pomerových meračov v byte. Je to štandardná metóda rozúčtovania, ale vyhláška rieši aj rozúčtovanie neslušných vlastníkov, ktorí neumožnia odpočet, alebo pokazia merače tepla v byte. Pre vlastníkov, ktorí úmyselne poškodia merače, alebo neumožnia odpočet spotrebná zložka za teplo je vypočítaná podľa ods. 4 § 7 vyhl. 358/2009. Spotrebná zložka pre vlastníka je určená na základe plochy bytu a takto určená suma je zvýšená o 1,5 násobok. Pre vlastníkov bytu, v ktorých pomerové merače sú pokazené, alebo neúmyselne neumožnia odpočet meračov, náhradná spotreba je vypočítaná podľa podlahovej plochy bytu s koeficientom 1 podľa ods. 5 § 7 vyhl. 358/2009. Pre vlastníkov ktorí majú v byte vlastné kúrenie spotreba sa určí podľa ods. 3 § 7 vyhl. 358/2009, základná zložka pre takého vlastníka bytu sa vynásobí s koeficientom pre vlastné kúrenie ktorá je určená podľa polohy bytu v dome a podľa toho či cez byt prechádzajú alebo neprechádzajú rozvody kúrenia pre ostatné byty. V prípade že v dome sú také byty v ktorých rozúčtovanie treba urobiť netransparentne, celkovú spotrebu a celkovú cenu za dom treba znížiť s takto netransparentne vypočítanou spotrebou a cenou pre dom, a zostatok bude rozdelená pre bytov, v ktorých bol urobený odpočet pomerových meračov transparentne, ako je uvedené v ods. 6 § 7 vyhl. 358/2009.
     V prípade ak dôjde k zmene vlastníka v byte spotrebu tepla možno rozdeliť medzi vlastníkmi percentuálne podľa mesiacov vlastníctva bytu. Pomerné množstvá z celoročného dodaného tepla podľa mesiacov obsahuje tabuľka v prílohe 1 vyhl. č. 630/2005. Program umožňuje rozdelenie aj podľa odpočtu pomerových meračov v priebehu roka. V takomto prípade základná zložka spotreby je rozdelená podľa tabuľky vyhlášky percentuálne a spotrebná zložka je rozdelená podľa skutočnej spotreby odčítanej na pomerových meračoch pri zmene vlastníctva.
  Rozúčtovanie spotreby teplej úžitkovej vody v bytových domoch rieši tiež vyhl. č 630/2005. V bytovom dome je namontovaný vodomer na meranie spotreby TÚV pre dom. Na základe hlavného merača dodávateľ faktúruje spotrebu TÚV pre dom. Táto spotreba je rozdelená na základnú a spotrebnú zložku spotreby. Podľa vyhl. 630/2005 základná zložka je 10% a spotrebná zložka je 90% z celkovej faktúrovanej ceny. Základná zložka je rozdelená rovnakým dielom na každý byt v dome a spotrebná zložka sa rozpočítava medzi konečných spotrebiteľov v pomere nameraných údajov s vodomermi na teplú vodu v byte. Vyhláška tiež rieši problém neslušných majiteľov, ktorí neumožnia odčítanie vodomerov, alebo manipulujú vodomery. Konečnému spotrebiteľovi, ktorý neumožní odpočet meradla na meranie množstva teplej úžitkovej vody, sa určí náhradná spotreba vo výške 1,5-násobku priemernej hodnoty nameranej spotreby na byt v dome. ( ods. 5 § 9 vyhl. 630/2005 ) Ak sa preukáže, že konečný spotrebiteľ ovplyvnil meradlo na meranie množstva teplej úžitkovej vody alebo odmietol umožniť vykonať jeho odčítanie, určí sa tomuto konečnému spotrebiteľovi náhradný údaj vo výške trojnásobku priemernej hodnoty údajov meradiel na meranie teplej úžitkovej vody na byt a nebytový priestor v objekte rozpočítavania. ( ods. 7 § 9 vyhl. 630/2005 ). Náhradný indikovaný údaj pre konečného spotrebiteľa sa môže určiť aj odborným odhadom napr. v prípade poruchy meradla. (ods. 6 § 9 vyhl. 630/2005) 
     Rozúčtovanie spotreby studenej vody je riešený podobne ako rozúčtovanie TÚV, len dodávateľom faktúrovaná suma nie je rozdelená na základnú a na spotrebnú zložku. Spotreba pre vlastníkov ktorí neumožnili odpočet vodomerov je možné vypočítať s tromi spôsobmi, a to ako 1,5 násobok, trojnásobok priemernej spotreby ostatných vlastníkov, alebo s kvalifikovaným odhadom. Spôsob rozúčtovania určí správca domu a rozúčtovateľ.
 
     
  Návod vo formáte PDF  
     
 
  Všetky práva vyhradené.