Cenník služieb  
     
  Cena prístupu pre rozúčtovateľa závisí od počtu spracovaných meračov.  
     
 
Počet meračov do 100 od 101 do 500 nad 500
Cena za merač  Eur/rok 0,3 0,25 0,2
 
     
Počet odpočtov merača nie je obmedzené, a preto je možné aj spracovenie kontrolných medziročných údajov.
     
  Cena ostatných služieb, ako nahrávanie údajov do databáz, spracovanie a vytlačenie požadovaných zostáv je predmetom dohody s administrátorom.  
     
  Plne funkčná skúšobná verzia programu je prístupná pre prihlásených užívateľov po uložení tabuľky - Údaje o užívateľa. 
Demo verzia umožňuje spracovanie 10 bytov s neobmedzeným počtom meračov  na rok 2012.
 

 
  Všetky práva vyhradené.